Jesień Pediatryczna 2017 – Krajowa Konferencja Szkoleniowa

Regulamin konkursu


Pobierz regulamin konkursu

Regulamin konkursu pt. „Jesienny Konkurs Pediatryczny” z nagrodami książkowymi i programami eMPendium, organizowanego podczas Warszawskiej Jesieni Pediatrycznej 2017 (zwanej dalej „Konferencją”) zwanego dalej „konkursem”

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Medycyna Praktyczna – Szkolenia s.c. z siedzibą w Krakowie, NIP 676-17-73-121, zwana dalej Organizatorem.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla lekarzy - osób pełnoletnich, mających pełną zdolność do czynności prawnych, będących uczestnikami Konferencji obecnymi na Sali wykładowej bądź Sali odsłuchowej w momencie trwania konkursu.
 3. W konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez Organizatora, a także osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.
 4. Kontrola poprawności prowadzenia konkursu i jego zgodności z postanowieniami regulaminu spoczywa na Organizatorze konkursu.
 5. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu (do decyzji o przyznaniu nagrody włącznie) wykluczyć z udziału w nim uczestnika, w stosunku do którego będzie mieć uzasadnione podejrzenia o działanie sprzeczne z niniejszym regulaminem.
 6. W uzasadnionych przypadkach Organizator może zmienić niniejszy regulamin. Zmiany do regulaminu będą wprowadzane w formie aneksów i będą obowiązywać od momentu umieszczenia regulaminu w zmienionej formie na stronie www.mp.pl/pediatria2017 w zakładce „Regulamin konkursu”
 7. Informacje o konkursie będą dostępne w biurze Organizatora oraz na stronie www.mp.pl/pediatria2017 w zakładce „Regulamin konkursu”

II. Zasady konkursu
 1. Konkurs obejmuje dwie edycje (po jednej w pierwszym i drugim dniu konferencji), z których każda odbędzie się w ramach sesji konkursowej „Jesienny Konkurs Pediatryczny” zgodnie z programem konferencji.
 2. Udział w konkursie polega na:  
  a. wysłaniu pod nr 663 430 120 SMS-a  
  b. wpisaniu w treści SMS-a tylko jednej z 4 propozycji odpowiedzi (a, b, c lub d) na jedno pytanie testowe dotyczące problemów omawianych w materiałach wykładowych do prezentacji przedstawionych w danym dniu konferencji, które zostanie wyświetlone na ekranie wykładowym;  
  c. wysłaniu SMS-a z odpowiedzią w czasie rzeczywistym trwania konkursu (czas ten zostanie obwieszczony na sali bezpośrednio przed wyświetleniem pytania konkursowego).
 3. Koszt SMS-a wynosi równowartość wysłania standardowego SMS-a do sieci Plus GSM zgodnie z taryfą operatora uczestnika konkursu.
 4. Zwycięzcami konkursu będą osoby, które nadeślą SMS-em PRAWIDŁOWĄ odpowiedź na pytanie konkursowe i zostaną o tym poinformowane SMS-em zwrotnym. Prawidłowe odpowiedzi premiowane będą według następujących kryteriów: 8 pierwszych - nagroda książkowa; 2 kolejne - program eMPendium (p. niżej: pkt III. Nagrody).
 5. W ramach jednej edycji postawione zostanie jedno pytanie, na które wśród proponowanych odpowiedzi znajdzie się wyłącznie jedna prawidłowa.
 6. Wielkość liter w treści SMS-a nie ma znaczenia
 7. Z jednego numeru telefonu można wysłać wyłącznie jeden SMS w ramach jednej edycji konkursu.
 8. SMS-y wysłane z telefonu o zastrzeżonym numerze nie będą brane pod uwagę.

III. Nagrody
 1. Laureaci każdej edycji konkursu otrzymają następujące nagrody:  
  a. 2 x nagroda książkowa – najnowsze wydanie „Pediatric Dermatology: A Quick Reference Guide” (A. J. Mancini, D. P. Krowchuk)  
  b. 3 x nagroda książkowa – „ABC bilansów zdrowia” podręcznik dla lekarzy pod redakcją Anny Oblacińskiej i Marii Jodkowskiej  
  c. 3 x nagroda książkowa – „Żywienie i leczenie żywieniowe dzieci i młodzieży” (H. Szajewska, A. Horvath)  
  d. 2 x roczny dostęp do pełnej wersji programu eMPendium na komputery PC z systemem Windows
 2. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.

IV. Sposób wyłaniania zwycięzców
 1. Nagrody edycji wygrają uczestnicy, którzy spełnią wszystkie warunki opisane w niniejszym regulaminie.

V. Wydanie nagród
 1. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygraniu nagrody drogą SMS-ową jak najszybciej w dniu rozstrzygnięcia edycji konkursu. Odbiór nagrody następuje w konferencyjnym punkcie informacyjnym na podstawie okazania SMS-a z potwierdzeniem wygranej.
 2. Nagroda zostanie wydana po okazaniu dowodu osobistego. Wszelkie opłaty społeczno-prawne związane z przebiegiem konkursu obciążają Organizatora.
 3. Organizator nie będzie dokonywać weryfikacji danych wskazanych przez uczestnika konkursu.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości w powyższym zakresie.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki wysyłania SMS-ów przez osoby nieuprawnione.

VI. Laureaci i dane osobowe
 1. W celu otrzymania nagrody zwycięzca zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych (imię, nazwisko, adres, nr telefonu kontaktowego).
 2. Organizator oświadcza, że podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926) jedynie w celach przeprowadzenia konkursu zgodnie z regulaminem. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania.
 3. Uczestnicy konkursu przez wysłanie SMS-a w trakcie trwania konkursu akceptują postanowienie niniejszego regulaminu i wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie z nim.

VII. Reklamacje
 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu uczestnicy mogą składać wyłącznie w formie pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, listem poleconym na adres siedziby Organizatora nie później niż w terminie 7 dni od dnia ukończenia konkursu (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje wpływające po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji.
 3. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji (do 14 dni od otrzymania reklamacji przez Organizatora).
 4. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

VIII. Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).
 2. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w terminie i w czasie określonym w pkt. II.1 regulaminu z przyczyn technicznych niezależnych od Organizatora.