Skuteczne ratowanie życia - kompleksowy zestaw szkoleń zgodny z potrzebami Ratownictwa Medycznego

O projekcie

Medycyna Praktyczna – Szkolenia w okresie od 1 maja 2017 r. do 31 lipca 2019 r. realizowała projekt: „Skuteczne ratowanie życia - kompleksowy zestaw szkoleń zgodny z potrzebami Ratownictwa Medycznego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W ramach projektu zrealizowano 20 bezpłatnych szkoleń z zakresu Ratownictwa Medycznego skierowanych do ratowników medycznych oraz dyspozytorów medycznych z terenu całego kraju.

W projekcie wzięło udział 356 osób spełniających kryteria rekrutacji, w tym 73 kobiety i 283 mężczyzn.


Realizacja projektu została powierzona naszej firmie przez Ministerstwo Zdrowia w ramach
Osi priorytetowej V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.

Celem projektu był rozwój kompetencji i kwalifikacji co najmniej 280 ratowników medycznych i 50 dyspozytorów/ratowników z obszaru całego kraju, którzy są zatrudnieni w publicznym systemie ochrony zdrowia w obszarach istotnych dla zaspokajania potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju.

Projekt realizowany był w okresie 01.05.2017 r. – 31.07.2019 r.

W ramach projektu zrealizowane zostały bezpłatne szkolenia:

   Szkolenia z certyfikatem międzynarodowym: ITLS, PALS, ALS - 10 edycji

   Szkolenia dla ratowników medycznych: EKG, Postepowanie w udarach - 8 edycji

   Szkolenia dla dyspozytorów i ratowników medycznych: Wypadki masowe, BLS dla dorosłych i dzieci - 2 edycje.