Skuteczne ratowanie życia - kompleksowy zestaw szkoleń zgodny z potrzebami Ratownictwa Medycznego

O projekcie

Medycyna Praktyczna – Szkolenia serdecznie zaprasza ratowników medycznych oraz dyspozytorów medycznych z terenu całego kraju do udziału w bezpłatnych szkoleniach z zakresu Ratownictwa Medycznego, realizowanych w ramach projektu: „Skuteczne ratowanie życia - kompleksowy zestaw szkoleń zgodny z potrzebami Ratownictwa Medycznego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Realizacja projektu została powierzona naszej firmie przez Ministerstwo Zdrowia w ramach
Osi priorytetowej V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.

Celem projektu jest rozwój kompetencji i kwalifikacji co najmniej 260 ratowników medycznych i 50 dyspozytorów/ratowników z obszaru całego kraju, którzy są zatrudnieni w publicznym systemie ochrony zdrowia w obszarach istotnych dla zaspokajania potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju.

Projekt realizowany będzie w okresie 01.05.2017 r. – 30.04.2019 r.

W ramach projektu zrealizowane zostaną bezpłatne szkolenia:

  Szkolenia z certyfikatem międzynarodowym: ITLS, PALS, ALS - 9 edycji

  Szkolenia dla ratowników medycznych: EKG, Postepowanie w udarach - 8 edycji

  Szkolenia dla dyspozytorów i ratowników medycznych: Wypadki masowe, BLS dla dorosłych i dzieci - 2 edycje.