Jesień Pediatryczna 2018 – Krajowa Konferencja Szkoleniowa

Regulamin konkursu

Jesienny Konkurs Pediatryczny (Kraków – szczegóły)

Regulamin konkursu pt. „Jesienny Konkurs Pediatryczny” organizowanego podczas Krakowskiej Jesieni Pediatrycznej 2018 (zwanej dalej „Konferencją”) zwanego dalej „konkursem”

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Medycyna Praktyczna – Szkolenia s.c. z siedzibą w Krakowie, NIP 676-17-73-121, zwana dalej Organizatorem.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla lekarzy - osób pełnoletnich, mających pełną zdolność do czynności prawnych, będących uczestnikami Konferencji obecnymi na Sali wykładowej bądź Sali odsłuchowej w momencie trwania konkursu.
 3. W konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez Organizatora, a także osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.
 4. Kontrola poprawności prowadzenia konkursu i jego zgodności z postanowieniami regulaminu spoczywa na Organizatorze konkursu.
 5. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu (do decyzji o przyznaniu nagrody włącznie) wykluczyć z udziału w nim uczestnika, w stosunku do którego będzie mieć uzasadnione podejrzenia o działanie sprzeczne z niniejszym regulaminem.
 6. W uzasadnionych przypadkach Organizator może zmienić niniejszy regulamin. Zmiany do regulaminu będą wprowadzane w formie aneksów i będą obowiązywać od momentu umieszczenia regulaminu w zmienionej formie na stronie www.mp.pl/pediatria2018 w zakładce „Regulamin konkursu”
 7. Informacje o konkursie będą dostępne w biurze Organizatora oraz na stronie www.mp.pl/pediatria2018 w zakładce „Regulamin konkursu”

II. Zasady konkursu
 1. Konkurs obejmuje dwie edycje (po jednej w pierwszym i drugim dniu konferencji), z których każda odbędzie się w ramach sesji konkursowej „Jesienny Konkurs Pediatryczny” zgodnie z programem konferencji.
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:  
  a. odebranie kart konkursowych (po jednej dla każdej edycji konkursu) w sekretariacie konferencji  
  b. czytelne wypełnienie karty konkursowej (imię, nazwisko, miasto, numer telefonu)  
  c. w zaznaczeniu tylko jednej z 4 propozycji odpowiedzi (a, b, c lub d) na jedno pytanie konkursowe dotyczące problemów omawianych w materiałach wykładowych do prezentacji przedstawionych w danym dniu konferencji, które zostanie wyświetlone przez 1 minutę na ekranie wykładowym 7 września 2018 r. o godz. 18.45 oraz 8 września 2018 r. o godz. 16.45  
  d. przekazaniu wypełnionej karty konkursowej do oznakowanych koszyków w Sali wykładowej w czasie trwania dyskusji po ostatniej sesji wykładowej 7 września 2018 r. maksymalnie do godz. 19.05 i 8 września 2018 r. maksymalnie do godz. 17.05.
 3. Uczestnikami konkursu będą osoby, które na karcie konkursowej zaznaczą PRAWIDŁOWĄ odpowiedź na pytanie konkursowe.
 4. Spośród zebranych kart konkursowych z prawidłowymi odpowiedziami zostanie wylosowanych 10 kart podczas każdej edycji konkursu. Prawidłowe odpowiedzi premiowane będą według kryteriów podanych w pkt III. Nagrody.
 5. W ramach jednej edycji postawione zostanie jedno pytanie, na które wśród proponowanych odpowiedzi znajdzie się wyłącznie jedna prawidłowa.
 6. Każda osoba biorąca udział w konkursie może wrzucić tylko jedną kartę konkursową i wygrać tylko jedną nagrodę podczas jednej edycji konkursu.
 7. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.

III. Nagrody
 1. Laureaci każdej edycji konkursu otrzymają następujące nagrody:  
  a. 1 x darmowe zaproszenie na Jesień Pediatryczną 2019 (wraz z noclegiem w hotelu na koszt Medycyny Praktycznej) z możliwością wyboru miejsca konferencji  
  b. 1 x nagroda książkowa – „Zitelli and Davis' Atlas of Pediatric Physical Diagnosis [wyd. 2018]”  
  c. 1 x nagroda książkowa – „Nelson Pediatric Symptom-Based Diagnosis [wyd. 2018]”  
  d. 3 x karta podarunkowa na kwotę 500 zł do wykorzystania na publikacje i konferencje Medycyny Praktycznej  
  d. 4 x roczny dostęp do pełnej wersji programu eMPendium na komputery PC z systemem Windows
 2. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.

IV. Sposób wyłaniania laureatów i wydanie nagród
 1. Wyniki konkursu zostaną publicznie ogłoszone przez Organizatora niezwłocznie po wybraniu kart konkursowych z prawidłowymi odpowiedziami.
 2. Odbiór nagrody w konferencyjnym punkcie informacyjnym po okazaniu dokumentu tożsamości.
 3. W przypadku niezgłoszenia się laureata po odbiór nagrody (trzykrotny komunikat ze sceny) nagroda przepada. Organizatorzy losują kolejną kartę konkursowąi powtarzają całą procedurę, aż do momentu wyłonienia laureata.
 4. W przypadku nieobecności wylosowanej osoby karta konkursowa jest odkładana, a dany laureat traci wszelkie prawa do nagrody.
 5. Nagrody edycji otrzymują uczestnicy, którzy spełnią wszystkie warunki opisane w niniejszym regulaminie.

V. Laureaci i dane osobowe
 1. W celu otrzymania nagrody zwycięzca zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych (imię, nazwisko, adres, nr telefonu kontaktowego).
 2. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. C g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), jedynie w celach przeprowadzenia konkursu zgodnie z regulaminem.
 3. Administratorem danych osobowych jest Medycyna Praktyczna –szkolenia s.c., mająca siedzibę przy ul. Rejtana 2, 30-510, Kraków
 4. Uczestnik konkursu, który bierze udział w konkursie, automatycznie wyraża zgodę na podanie danych osobowych w celu wyłonienia laureata i przyznania nagrody. Organizator zastrzega, że dane osobowe będą wykorzystane jedynie do realizacji konkursu.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.
 6. Administrator danych osobowych zobowiązuje się nie przekazywać danych osobowych innym podmiotom oraz informuje, że dane te po zaskoczeniu konkursu na trwałe zostaną usunięte.
 7. Uczestnik konkursu ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

VI. Reklamacje
 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu uczestnicy mogą składać wyłącznie w formie pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, listem poleconym na adres siedziby Organizatora nie później niż w terminie 7 dni od dnia ukończenia konkursu (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje wpływające po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji.
 3. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji (do 14 dni od otrzymania reklamacji przez Organizatora).
 4. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

VII. Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).
 2. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 3. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO. Administratorem danych osobowych jest Medycyna Praktyczna – Szkolenia s. c. ul. Rejtana 2, 30-510 Kraków, NIP 676-17-73-121. Dane te będą wykorzystywane w sposób bezpieczny oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu z przyczyn technicznych niezależnych od Organizatora.

Jesienny Konkurs Pediatryczny (Warszawa – szczegóły)

Regulamin konkursu pt. „Jesienny Konkurs Pediatryczny” organizowanego podczas Warszawskiej Jesieni Pediatrycznej 2018 (zwanej dalej „Konferencją”) zwanego dalej „konkursem”

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Medycyna Praktyczna – Szkolenia s.c. z siedzibą w Krakowie, NIP 676-17-73-121, zwana dalej Organizatorem.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla lekarzy - osób pełnoletnich, mających pełną zdolność do czynności prawnych, będących uczestnikami Konferencji obecnymi na Sali wykładowej bądź Sali odsłuchowej w momencie trwania konkursu.
 3. W konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez Organizatora, a także osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.
 4. Kontrola poprawności prowadzenia konkursu i jego zgodności z postanowieniami regulaminu spoczywa na Organizatorze konkursu.
 5. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu (do decyzji o przyznaniu nagrody włącznie) wykluczyć z udziału w nim uczestnika, w stosunku do którego będzie mieć uzasadnione podejrzenia o działanie sprzeczne z niniejszym regulaminem.
 6. W uzasadnionych przypadkach Organizator może zmienić niniejszy regulamin. Zmiany do regulaminu będą wprowadzane w formie aneksów i będą obowiązywać od momentu umieszczenia regulaminu w zmienionej formie na stronie www.mp.pl/pediatria2018 w zakładce „Regulamin konkursu”
 7. Informacje o konkursie będą dostępne w biurze Organizatora oraz na stronie www.mp.pl/pediatria2018 w zakładce „Regulamin konkursu”

II. Zasady konkursu
 1. Konkurs obejmuje dwie edycje (po jednej w pierwszym i drugim dniu konferencji), z których każda odbędzie się w ramach sesji konkursowej „Jesienny Konkurs Pediatryczny” zgodnie z programem konferencji.
 2. Udział w konkursie polega na:  
  a. wysłaniu pod nr 663 430 120 SMS-a  
  b. wpisaniu w treści SMS-a tylko jednej z 4 propozycji odpowiedzi (a, b, c lub d) na jedno pytanie testowe dotyczące problemów omawianych w materiałach wykładowych do prezentacji przedstawionych w danym dniu konferencji, które zostanie wyświetlone na ekranie wykładowym;  
  c. wysłaniu SMS-a z odpowiedzią w czasie rzeczywistym trwania konkursu (czas ten zostanie obwieszczony na sali bezpośrednio przed wyświetleniem pytania konkursowego).
 3. Koszt SMS-a wynosi równowartość wysłania standardowego SMS-a do sieci Plus GSM zgodnie z taryfą operatora uczestnika konkursu.
 4. Zwycięzcami konkursu będą osoby, które nadeślą SMS-em PRAWIDŁOWĄ odpowiedź na pytanie konkursowe i zostaną o tym poinformowane SMS-em zwrotnym. Prawidłowe odpowiedzi premiowane będą według kryteriów podanych w pkt III. Nagrody.
 5. W ramach jednej edycji postawione zostanie jedno pytanie, na które wśród proponowanych odpowiedzi znajdzie się wyłącznie jedna prawidłowa.
 6. Wielkość liter w treści SMS-a nie ma znaczenia
 7. Z jednego numeru telefonu można wysłać wyłącznie jeden SMS w ramach jednej edycji konkursu.
 8. SMS-y wysłane z telefonu o zastrzeżonym numerze nie będą brane pod uwagę.

III. Nagrody
 1. Laureaci każdej edycji konkursu otrzymają następujące nagrody:  
  a. 1 x darmowe zaproszenie na Jesień Pediatryczną 2019 (wraz z noclegiem w hotelu na koszt Medycyny Praktycznej) z możliwością wyboru miejsca konferencji  
  b. 1 x nagroda książkowa – „Zitelli and Davis' Atlas of Pediatric Physical Diagnosis [wyd. 2018]”  
  c. 1 x nagroda książkowa – „Nelson Pediatric Symptom-Based Diagnosis [wyd. 2018]”  
  d. 3 x karta podarunkowa na kwotę 500 zł do wykorzystania na publikacje i konferencje Medycyny Praktycznej  
  d. 4 x roczny dostęp do pełnej wersji programu eMPendium na komputery PC z systemem Windows
 2. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.

IV. Sposób wyłaniania zwycięzców
 1. Nagrody edycji wygrają uczestnicy, którzy spełnią wszystkie warunki opisane w niniejszym regulaminie.

V. Wydanie nagród
 1. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygraniu nagrody drogą SMS-ową jak najszybciej w dniu rozstrzygnięcia edycji konkursu. Odbiór nagrody następuje w konferencyjnym punkcie informacyjnym na podstawie okazania SMS-a z potwierdzeniem wygranej.
 2. Nagroda zostanie wydana po okazaniu dowodu osobistego. Wszelkie opłaty społeczno-prawne związane z przebiegiem konkursu obciążają Organizatora.
 3. Organizator nie będzie dokonywać weryfikacji danych wskazanych przez uczestnika konkursu.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości w powyższym zakresie.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki wysyłania SMS-ów przez osoby nieuprawnione.

VI. Laureaci i dane osobowe
 1. W celu otrzymania nagrody zwycięzca zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych (imię, nazwisko, adres, nr telefonu kontaktowego).
 2. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. C g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), jedynie w celach przeprowadzenia konkursu zgodnie z regulaminem.
 3. Administratorem danych osobowych jest Medycyna Praktyczna –szkolenia s.c., mająca siedzibę przy ul. Rejtana 2, 30-510, Kraków
 4. Uczestnik konkursu, który bierze udział w konkursie, automatycznie wyraża zgodę na podanie danych osobowych w celu wyłonienia laureata i przyznania nagrody. Organizator zastrzega, że dane osobowe będą wykorzystane jedynie do realizacji konkursu.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.
 6. Administrator danych osobowych zobowiązuje się nie przekazywać danych osobowych innym podmiotom oraz informuje, że dane te po zaskoczeniu konkursu na trwałe zostaną usunięte.
 7. Uczestnik konkursu ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

VII. Reklamacje
 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu uczestnicy mogą składać wyłącznie w formie pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, listem poleconym na adres siedziby Organizatora nie później niż w terminie 7 dni od dnia ukończenia konkursu (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje wpływające po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji.
 3. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji (do 14 dni od otrzymania reklamacji przez Organizatora).
 4. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

VIII. Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).
 2. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 3. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO. Administratorem danych osobowych jest Medycyna Praktyczna – Szkolenia s. c. ul. Rejtana 2, 30-510 Kraków, NIP 676-17-73-121. Dane te będą wykorzystywane w sposób bezpieczny oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu z przyczyn technicznych niezależnych od Organizatora.