Neurologia 2019 – XV Krajowa Konferencja Szkoleniowa

Program


Pobierz program konferencji

Piątek, 26 kwietnia

9.00–9.10 Otwarcie konferencji
9.10–9.30 Wykład inauguracyjny:
7 najważniejszych publikacji ostatnich lat, które zmieniły praktykę neurologiczną

prof. dr hab. Anna Członkowska (Warszawa)

Sesja I

Udar mózgu

9.30–9.50 Kroki milowe w leczeniu udaru mózgu
dr n. med. Marcin Wnuk (Kraków)
(pokaż więcej)

Wykład będzie służył przypomnieniu kroków milowych, które zrewolucjonizowały leczenie udaru mózgu w ostatnich dekadach. Badania tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego, specjalnie dedykowane oddziały udarowe, szerokie spektrum leczenia przeciwzakrzepowego, hemikraniektomia odbarczająca i dożylne leczenie trombolityczne to te elementy, których wprowadzenie do praktyki klinicznej doprowadziło do poprawy rokowania i zmniejszenia śmiertelności w udarze mózgu. Obecnie jesteśmy świadkami rozkwitu trombektomii mechanicznej, metody, która znalazła swoje zastosowanie w leczeniu udaru mózgu przebiegającego ze znacznym deficytem neurologicznym, a do której wskazania rozszerzyły się ostatnio w związku z publikacją wyników badań DEFUSE i DAWN.

9.50–10.10 Trombektomia mechaniczna – nowości 2019
prof. dr hab. n. med. Tadeusz J. Popiela (Kraków)
(pokaż więcej)

Niewątpliwie do nowości należy zaliczyć opublikowane w European Stroke Journal, od dawna oczekiwane w Europie, wytyczne European Stroke Organisation (ESO) oraz ESMINT-u (European Society for Minimally Invasive Neurological Therapy) dotyczące stosowania trombektomii mechanicznej (TM) w ostrym udarze niedokrwiennym mózgu (OUNM). Są to zalecenia o tyle ważne, że uwzględniają nową rzeczywistość w leczeniu przyczynowym OUNM, a więc możliwość rozszerzenia okna terapeutycznego do 24 godzin od zachorowania. Stało się to możliwe głównie dzięki wynikom 2 randomizowanych badań klinicznych DAWN oraz DEFUSE-3, które oprócz rewolucji w leczeniu przyczynowym OUNM udowodniły przydatność stosowania technik sztucznej inteligencji w kwalifikacji chorych do TM.
W Polsce w 2019 r. niewątpliwym przełomem stało się wprowadzenie przez Ministerstwo Zdrowia Pilotażu, w ramach którego pierwszych 7 ośrodków może otrzymywać refundację za wykonywanie TM. Pierwsze wstępne doświadczenia wskazują na znaczący wzrost liczby przeprowadzanych procedur z tego zakresu. W dalszym ciągu obserwuje się lawinowy wzrost producentów, a co za tym idzie – sprzętu jednorazowego (trombektomów, cewników reperfuzyjnych do aspiracji kontaktowej itd.) służącego do wykonywania TM.

10.10–10.30 Udar kryptogenny
prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik (Kraków)
10.30–10.45 Dyskusja

10.45–11.15Sesja satelitarna firmy Biofarm
Terapie wspomagające w chorobach naczyniowych mózgu
prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik (Kraków)

11.15–11.30Przerwa

Sesja II

Padaczka

11.30–11.50 Leki I generacji: czy nadal leki pierwszego wyboru?
dr hab. n. med. Ewa Nagańska (Warszawa)
(pokaż więcej)

Podczas wykładu zostaną krótko omówione podstawowe leki przeciwpadaczkowe pierwszej generacji, z uwzględnieniem wskazań do ich stosowania oraz najważniejszych parametrów charakteryzujących farmakokinetykę tych leków. Podkreślone zostaną potencjalne problemy z monitorowaniem terapii lekami I generacji. Omówione również zostaną sytuacje kliniczne wymagające zastosowania leków klasycznych ze zwróceniem szczególnej uwagi na potencjalne działania niepożądane, zwłaszcza w grupach pacjentów szczególnego ryzyka.

11.50–12.10 Leki II generacji: już codzienność, czy jeszcze nowość?
dr n. med. Magdalena Bosak (Kraków)
(pokaż więcej)

Leki drugiej generacji są stosowane w terapii padaczki od 15-25 lat. Charakteryzują się szerokim spektrum działania, dobrym profilem farmakokinetycznych, niewielką ilością poważnych działań niepożądanych, w większości przypadków niską teratogennością. Nasze wieloletnie doświadczenie w ich stosowaniu pozwala wybrać dla każdego pacjenta terapię „szytą na miarę”.

12.10–12.30 Leki III generacji: czy kiedyś przestaniemy mówić o padaczce lekoopornej?
prof. dr hab. n. med. Barbara Steinborn (Poznań)
12.30–12.45 Dyskusja

12.45–13.15Sesja satelitarna firmy Woerwag Pharma
Leczenie neuropatii cukrzycowej z punktu widzenia zaleceń Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego 2019
dr n. med. Przemysław Witek (Kraków)

13.15–14.00Przerwa obiadowa

Sesja III

Stwardnienie rozsiane

14.00–14.20 Współczesne leczenie modyfikujące przebieg stwardnienia rozsianego
prof. dr hab. n. med. Dagmara Mirowska-Guzel (Warszawa)
(pokaż więcej)

W ramach wykładu zostaną przedstawione leki modyfikujące przebieg choroby. Zwrócona zostanie uwaga na szczególne aspekty terapii, w tym zróżnicowanie leków pod względem ich postaci, schematów dawkowania, zagrożeń i możliwości podejmowania działań ograniczających ryzyko związane z farmakoterapią.

14.20–14.40 Perspektywy leczenia progresywnych postaci stwardnienia rozsianego
prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak (Lublin)
14.40–15.00 Kiedy rozpocząć, zintensyfikować lub zakończyć leczenie stwardnienia rozsianego
dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa (Zabrze)
15.00–15.15 Dyskusja

15.15–15.30 Przerwa

Sesja IV

Praktyczna neuroradiologia

15.30–15.50 Diagnostyka obrazowa w padaczce – rozpoznanie i leczenie
dr hab. n. med. Izabela Herman-Sucharska (Kraków)
15.50–16.10 Przypadki neuroradiologiczne na ostrym dyżurze
dr n. med. Amira Bryll (Kraków)
16.10–16.30 Pułapki diagnostyczne w praktyce neuroradiologa
prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki (Warszawa)
16.30–16.45 Dyskusja

16.45–16.50 Wręczenie nagród laureatom programu edukacyjnego „Postępy w neurologii” w 2018 roku

Wykłady specjalne
16.50–17.15 Sztuka budowania relacji w gabinecie neurologicznym
Zbigniew Kowalski (Warszawa)
17.15–17.35 Zespoły Wczesnego Reagowania w Polsce – stany nagłe w neurologii
prof. dr hab. n. med. Wojciech Szczeklik (Kraków)
17.35–18.15 Poczęstunek

Sobota, 27 kwietnia

Sesja VNeurologia na co dzień – jak rozpoznać, jak leczyć?
9.00–9.20 Neuroborelioza
prof. dr hab. n. med. Joanna Zajkowska (Białystok)
(pokaż więcej)

W ostatnich latach w wielu krajach europejskich oraz na kontynencie amerykańskim rejestruje się lawinowo zwiększającą się liczbę rozpoznanych przypadków boreliozy. Faktem jest zwiększenie częstości chorób przenoszonych przez komary i kleszcze jako efekt zmian klimatycznych. Z drugiej strony łatwy dostęp do badań diagnostycznych i niekiedy ich niewłaściwa interpretacja, a czasem brak właściwej diagnostyki różnicowej, prowadzą do nadrozpoznawalności boreliozy i niepotrzebnego leczenia.
Wykład ma na celu zwiększenie świadomości, kiedy należy podejrzewać boreliozę i jak ją rozpoznawać oraz w jaki sposób zapewnić szybkie i skuteczne leczenie.

9.20–9.40 Czy te oczy mogą kłamać? – wybrane zaburzenia gałkoruchowe w praktyce neurologa
dr n. med. Beata Błażejewska-Hyżorek (Warszawa)
9.40–10.00 Zaburzenia naśladujące chorobę Parkinsona
dr n. med. Magdalena Boczarska-Jedynak (Oświęcim)
10.00–10.15 Dyskusja

10.15–10.45Sesja satelitarna firmy Sanofi
Algorytm diagnostyczny CK-emi i zespołów dwuobręczowych
prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk (Warszawa)

10.45–11.00Przerwa

Sesja VI Nowości w neurologii
11.00–11.20 Wyzwania przed neurologią w Polsce w perspektywie 2019 roku oraz w ciągu najbliższych lat
prof. dr hab. n. med. Danuta Ryglewicz (Warszawa)
11.20–11.40 Czy rdzeniowy zanik mięśni jest już uleczalny?
prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk (Warszawa)
11.40–12.00 Leczenie biologiczne migreny
prof. dr hab. n. med. Jacek J. Rożniecki (Łódź)
12.00–12.15 Dyskusja

12.15–12.45Sesja satelitarna firmy KRKA
Ból neuropatyczny wyzwaniem diagnostycznym i terapeutycznym w gabinecie lekarskim
dr hab. n. med. prof. CMKP Małgorzata Malec-Milewska (Warszawa)

12.45–13.15Sesja satelitarna firmy Ambra Group
Zastosowanie mezoterapii w zespole bólowym kręgosłupa – nowe narzędzie dla neurologa
dr n. med. Kamil Koszela (Łódź)

13.15–14.00 Przerwa obiadowa

Sesja VII Praktyczna diagnostyka różnicowa
14.00–14.20 Pacjent z zapaleniem mięśni
dr n. med. Ewa Więsik-Szewczyk (Warszawa)
14.20–14.40 Pacjent z ruchami mimowolnymi
prof. dr hab. n. med. Monika Rudzińska (Katowice), dr n. med. Magdalena Wójcik-Pędziwiatr (Kraków)
14.40–15.00 Pacjent z postępującymi trudnościami w chodzeniu
prof. dr hab. n. med. Wojciech Kozubski (Poznań)
(pokaż więcej)

Postępujące zaburzenia chodu u dorosłych są zagadnieniem wieloaspektowym, obejmującym zróżnicowane przyczyny, związane z uszkodzeniem zarówno układu piramidowego, pozapiramidowego, móżdżku, jak i obwodowego układu nerwowego.
Wśród przyczyn uszkadzających drogi piramidowe wymienić należy patologię rozrostową śród- i wewnątrzrdzeniową, stwardnienie rozsiane i inne choroby demielinizacyjne, zmiany naczyniowe rdzenia, choroby neuronu ruchowego, stany niedoborowe uszkadzające rdzeń (głównie niedobór witaminy B12), paraparezę spastyczną rodzinną i ataksje rdzeniowo-móżdżkowe. Wśród chorób układu pozapiramidowego na plan pierwszy wysuwa się choroba Parkinsona i inne zespoły objawowe prowadzące do parkinsonizmu, a także postępujące porażenie nadjądrowe, zespół Hakima czy zanik wieloukładowy. Na uwagę zasługują również choroby móżdżku – pierwotne i objawowe, np. w przebiegu zespołu zależności alkoholowej (ZZA).
Z chorób obwodowego układu nerwowego, powodującego postępujące zaburzenia chodu, głównymi chorobami są przewlekła, demielinizacyjna poliradikuloneuropatia (CIDP), wieloogniskowa motoryczna neuropatia z blokiem przewodnictwa oraz – hic et nunc – polineuropatia w przebiegu ZZA. Z rzadkich skądinąd przyczyn obejmujących choroby mięśni na plan pierwszy wysuwają się miopatie obręczowo-kończynowe, opuszkowo-rdzeniowy zanik mięśni (choroba Kennedy'ego) i – względnie najrzadziej – rdzeniowy zanik mięśni o późnym początku.

15.00–15.15 Dyskusja

15.15–15.30 Przerwa

Sesja VIII Zagadki neurologiczne
15.30–15.50 Nagłe upadki
dr n. med. Magdalena Wójcik-Pędziwiatr (Kraków)
15.50–16.10 Z życia neurochirurga
dr n. med. Michał Tymowski (Nowy Targ)
16.10–16.30 Praktyczna interpretacja wyników badań genetycznych
dr n. med. Marek Bodzioch (Kraków)
16.30–16.45 Dyskusja

16.45 Zakończenie konferencji


Program konferencji nie jest ostateczny i może ulec zmianie