X Zjazd Polskiego Towarzystwa Badania Bólu – MEDYCYNA BÓLU 2019

Zgłaszanie streszczeń i posterów

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do przesyłania streszczeń prezentacji i wykładów, które będą wygłoszone w trakcie X Zjazdu Polskiego Towarzystwa Badania Bólu.

Przysłane streszczenia zostaną opublikowane w specjalnym wydaniu konferencyjnym czasopisma naukowego „BÓL” Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, które będzie dołączone do materiałów konferencyjnych dla uczestników Zjazdu. Streszczenia prezentacji prosimy przesyłać na adres: bol@indexcopernicus.com

Streszczenie prezentacji powinno zawierać co najmniej:    tytuł prezentacji (w wersji polskiej i angielskiej)    autora / autorów    afiliacje    właściwą treść streszczenia w wersji polskiej (tekst znormalizowany, maksymalnie strona A4)

W tytule maila należy wstawić informację: Streszczenie prezentacji na X Zjazd PTBB. Termin przyjmowania streszczeń upływa dnia 21 lipca 2019 r.

Redakcja czasopisma „BÓL” zaprasza wszystkich prelegentów do zgłaszania artykułów naukowych przygotowanych na podstawie prezentacji i wykładów z X Zjazdu PTBB. Wytyczne dotyczące przygotowania artykułu znajdą Państwo na stronie internetowej czasopisma w zakładce Instrukcje dla Autorów
Przygotowane artykuły mogą być wysłane na adres mailowy: bol@indexcopernicus.com

Sesja posterowa

Sesja plakatowa odbędzie się w sobotę (28 września 2019) w godzinach 8.30–10.30 (autorzy plakatów w krótkich - 7 minutowych prezentacjach ustnych (PowerPoint) omówią swoje projekty).

Plakat powinien być przygotowany w postaci jednego arkusza o wymiarach 90 cm (szerokość) x 120cm (wysokość) – orientacja pionowa.

Plakat powinien zawierać:    tytuł pracy    autorów pracy oraz ich miejsce zatrudnienia    tekst plakatu w j. polskim powinien być podzielony na sekcje: wstęp, cele pracy, wyniki, wnioski    tekst zgodny z wcześniej wysłanym streszczeniem, ilustracje i wykresy powinny być dobrze widoczne z odległości 2 metrów

Streszczenia dotyczące plakatów prosimy przesyłać na adres: bol@indexcopernicus.com

Autorzy plakatów powinni być obecni w trakcie trwania sesji plakatowej w celu przedstawienia pracy i dyskusji z prowadzącymi sesję posterową i uczestnikami Zjazdu.

Organizatorzy zapewniają dwustronną taśmę klejącą w celu umocowania plakatu.