III Konferencja Naukowa „Medycyna narracyjna: Spotkanie”

Zaproszenie / Invitation

Zaproszenie

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w III Konferencji Naukowej „Medycyna narracyjna”, która odbędzie się w tym roku w Krakowie już 28 listopada. Konferencja ta już od dwóch lat gromadzi specjalistów w zakresie teorii i praktyki medycyny narracyjnej, będącej – najogólniej rzecz biorąc – nurtem wykorzystującym narzędzia charakteryzujące nauki humanistyczne w kształceniu klinicystów, który powstał jako gest sprzeciwu wobec dominującego od kilku dziesięcioleci ściśle biomedycznego modelu dydaktyki i praktyki. W tym roku komitetowi organizacyjnemu tego wydarzenia przewodzi zespół Humanistyki Medycznej działający przy Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego. Namacalnymi efektami pracy zespołu, które w tym roku zadecydowały o organizacji konferencji w Krakowie, są między innymi prowadzone od bieżącego roku pilotażowe warsztaty medycyny narracyjnej oraz polska edycja podręcznika „Principles and Practice of Narrative Medicine” pod redakcją prof. Rity Charon, będącego dziełem referencyjnym dla tej metody.

Tegoroczna konferencja odbędzie się pod hasłem „Spotkanie”. Zaplanowane wykłady plenarne dotyczyć będą trzech etapów klinicznego kontaktu opisywanych przez teoretyków medycyny narracyjnej: uważności, reprezentacji i przyswojenia. Wydarzenie pomyślane zostało jako rzetelne i systematyczne wprowadzenie do omawianej metody.

W czasie konferencji odbędzie się kilka grup narracyjnych (zarówno w języku polskim jak i angielskim) oraz warsztaty uważności w nurcie mindfulness. Przewidujemy także sesję prezentacji zgłoszonych (po więcej informacji zapraszamy do sekcji „Call for Presentations”).

Do zobaczenia w Krakowie!

Invitation

Dear Colleagues,

we cordially invite you to participate in the 3rd Narrative Medicine Conference, which will be held this year in Cracow on November 28th. For the last two years Narrative Medicine Conferences have been gathering the best specialists in the field of theory and practice of narrative medicine. Narrative medicine is - in general - a trend that comprises of implementing tools used by the humanities in education of clinicians. It was created as an expression of opposition to the strictly biomedical model of clinical pedagogy and practice that has dominated medicine for several decades. This year the organizing committee of this event is led by a team of researchers associated with the Medical Humanities team at the Faculty of Medicine of the Jagiellonian University. The results of their work include experimental narrative medicine workshops and the Polish edition of the textbook "Principles and Practice of Narrative Medicine" edited by prof. Rita Charon.

This year's conference’s main theme is "Encounter". The plenary lectures will analyse three stages of clinical contact described by narrative medicine theorists: attention, representation and affiliation. The whole event was planned as a reliable and systematic introduction to the method discussed.

Several narrative groups (both in Polish and English) and mindfulness meditation workshops will take place during the conference. We also anticipate the session of submitted presentations (for more information, please visit the "Call for Presentations" section).

See you soon in Cracow!