Regulamin zawierania umów kupna usług szkoleniowych Medycyny Praktycznej ważny do 24.12.2014 r.


1. Postanowienia ogólne


1.1. Zakres regulacji

Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest ustalenie zasad i warunków dotyczących korzystania z usług świadczonych przez Medycynę Praktyczną – Szkolenia, a w szczególności udziału w płatnych szkoleniach (kursach, konferencjach, warsztatach, sympozjach itp.)

1.2. Definicje

1.2.1. "Medycyna Praktyczna" – oznacza Medycynę Praktyczną – Szkolenia Wojciech Bodzoń, Małgorzata Gajewska, Jarosław Kużdżał, Wiesław Latuszek-Łukasiewicz, Spółkę Cywilną z siedzibą w Krakowie przy ul. Rejtana 2, nr NIP 767-17-73-121, nr Regon 351224905. Adres korespondencyjny: Cholerzyn 445, 32-060 Liszki.

1.2.2. "Usługa Szkoleniowa" – oznacza ogół działań organizacyjnych obejmujących rejestrację uczestników, korespondencję, przygotowanie materiałów szkoleniowych, realizację przekazu treści merytorycznych, zapewnienie miejsca zgodnego z wymaganiami, usługę cateringową i inne elementy określone na stronie szkolenia umieszczonego w portalu https://szkolenia.mp.pl oraz w informatorze uczestnika.

1.2.3. "Uczestnik" – osoba fizyczna bądź prawna, która wypełniła zgłoszenie kwalifikujące do udziału w szkoleniu i opłaca udział w tym szkoleniu.


2. Realizacja usług szkoleniowych


2.1. Medycyna Praktyczna prowadzi sprzedaż usług szkoleniowych:
a) za pośrednictwem sieci Internet. Informacje dostępne są w portalu https://szkolenia.mp.pl
b) telefonicznie: 12 293 40 04
c) w biurze Medycyny Praktycznej w Cholerzynie 445, 32-060 Liszki.

2.2. Zgłaszając się na szkolenie Uczestnik:
a) wypełnia formularz zapisu
b) oznacza adres przeznaczony do korespondencji oraz adres, na jaki ma być wystawiona faktura VAT (mogą to być różne adresy)
c) wybiera sposób płatności.

2.3. Do każdego opłaconego zgłoszenia wystawiana jest faktura VAT.


3. Zmiany w zgłoszeniach


3.1. Wszelkie zmiany w zgłoszeniach przyjmowane są:
a) e-mailem: pod adresem szkolenia@mp.pl
b) telefonicznie: pod numerem 12 293 40 04
c) faksem: pod numerem 12 293 40 10.

3.2. Zmiany w zgłoszeniach będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Uczestnika jako osoby zamawiającej.


4. Ceny usług szkoleniowych


4.1. Jeżeli nie podano inaczej, ceny usług szkoleniowych przeznaczonych dla klientów indywidualnych podawane są w złotych polskich i są zwolnione z podatku VAT.

4.2. Cena podana przy każdym szkoleniu jest wiążąca w chwili dokonania przez Uczestnika zgłoszenia.

4.3. Aktualni prenumeratorzy czasopism wydawanych przez Medycynę Praktyczną mogą korzystać ze zniżek i rabatów na udziału w szkoleniach organizowanych przez Medycynę Praktyczną.

4.4. Jeżeli ustanie przyczyna, na podstawie której Uczestnik otrzymał prawo do zakupu usługi szkoleniowej w cenie preferencyjnej, Uczestnik zobowiązany jest uregulować należność powstałą z różnicy pomiędzy ceną właściwą usługi a ceną preferencyjną.

4.6. Medycyna Praktyczna zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług szkoleniowych znajdujących się w jej ofercie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny usług szkoleniowych w zgłoszeniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.


5. Formy płatności


5.1. Klient może wybrać następujące formy płatności za usługi szkoleniowe:
a) przelew bankowy, elektroniczny lub kartą kredytową (PayU)
b) płatność gotówką w biurze Medycyny Praktycznej, Cholerzyn 445, 32-060 Liszki.

5.2. Medycyna Praktyczna nie gwarantuje stałego udostępniania wszystkich możliwych form płatności.


6. Warunki rezygnacji


6.1. Wszelkie zmiany i prośby o anulowanie zgłoszenia prosimy zgłaszać:
a) e-mailem: pod adresem szkolenia@mp.pl
b) telefonicznie: pod numerem 12 293 40 04
c) faksem: pod numerem 12 293 40 10.

6.2. Termin bezkosztowej rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu upływa na miesiąc przed terminem odbycia się szkolenia.


7. Reklamacje


7.1. Reklamacja składana przez Uczestnika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług szkoleniowej powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz określać:
a) Uczestnika w sposób umożliwiający jego identyfikację
b) nazwę usługi szkoleniowej, której reklamacja dotyczy
b) okoliczności uzasadniające reklamację.

7.2. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres korespondencyjny Medycyny Praktycznej, wskazany w regulaminie. Medycyna Praktyczna rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, a następnie prześle Uczestnikowi odpowiedź, wskazującą sposób rozstrzygnięcia reklamacji oraz uzasadnienie.


8. Dane osobowe


8.1. W myśl ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133 poz. 883), składając zamówienie Uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Medycyny Praktycznej. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zobowiązań Medycyny Praktycznej wobec Uczestnika oraz w celach marketingowych. Podanie danych osobowych przez Uczestnika oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania usługi szkoleniowej przez Medycynę Praktyczną.

8.2. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

8.3. Uczestnikowi przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub przekazywania danych innym administratorom baz danych oraz prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania i uzupełniania. Dane Uczestnika przetwarzane są na zasadzie dobrowolności.


9. Postanowienia końcowe


9.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

9.2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013 r.

9.3. Medycyna Praktyczna zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie https://szkolenia.mp.pl. Zgłoszenia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zgłoszenia.